Enlarge text
Print
Privatlivspolitik


Information om vores behandling af dine personoplysninger

Denne opdaterede udgave af vores privatlivspolitik for Innovationsfondens whistleblower-ordning træder i kraft den 1. februar 2019.

Hvilke oplysninger behandles?
Der behandles oplysninger vedr. indberetninger om alvorlige forhold som f.eks. svindel med fondens økonomiske midler, korruption, sexchikane og anden alvorlig upassende og uetisk adfærd.

Logning
Registrering af indberetninger sker anonymt i systemet. Det eneste, der registreres, er selve indberetningen. Der føres ikke log over den IP-adresse eller maskin-ID på den computer, som indberetningen bliver foretaget fra.
 
Korrektion af registrerede oplysninger
Hvis du bliver opmærksom på, at du har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, laver du blot en ny indberetning i systemet, hvor du henviser til den tidligere indberetning og beskriver, hvad der skal korrigeres.
 
Hvis du i forbindelse med oprettelsen af en indberetning har valgt at oprette en sikker postboks, kan du foretage korrektionen ved at logge på systemet med dit sagsnummer samt dit selvvalgte password.
 
Videregivelse af de registrerede oplysninger
De oplysninger, der registreres i systemet, bliver som udgangspunkt kun videregivet til fondens advokat. Herudover kan det forekomme, at oplysninger videregives i følgende tilfælde:

• Hvis indberetningen resulterer i, at der indledes en retssag.
• Hvis lovgivningen kræver det.

Dine personlige oplysninger (navn, e-mail og telefonnummer)
Hvis du anfører personlige oplysninger, skal du være opmærksom på, at fonden kan benytte dine personlige oplysninger i opklaringen af sagen og i en eventuel efterfølgende behandling af sagen i en retssag.
 
Fonden deler ikke dine personlige oplysninger med 3. part uden for fonden bortset fra de tilfælde, der er beskrevet ovenfor i afsnittet ”Videregivelse af de registrerede oplysninger”.
 
Opbevaring af indsamlede oplysninger
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, det er nødvendigt og tilladt i henhold til lovgivningen.
Når der ikke længere er behov for at opretholde registreringen af oplysningerne, bliver oplysningerne slettet.
 
IT-sikkerhed
Indberetningssystemet er hostet hos Got Ethics A/S, der er en uafhængig part og garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet.
 
Got Ethics A/S har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Håndteringen af personlige oplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer og overholder god skik inden for området.
 
Al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det åbne internet.
 
Anonymitet
Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID og benytter ej heller cookies.
 
Hvis en indberetning er foretaget fra en computer, der er på Innovationsfondens netværk, er der en risiko for, at de besøgte hjemmesider bliver logget i browserens historik og/eller fondens log. Denne risiko kan elimineres ved at foretage indberetningen fra en computer, der ikke er på fondens netværk.

Hvis man uploader dokumenter, skal man være opmærksom på, at disse kan indeholde metadata, der kan kompromittere indberetterens identitet. Derfor bør man sikre sig, at eventuelle kompromitterende metadata er fjernet fra et dokument, før man uploader det.
 
Det er valgfrit, om man indberetter anonymt eller med personlige oplysninger. Hvis en indberetter vælger ikke at være anonym, er indberetterens identitet kendt for de personer, der behandler sagen. I det tilfælde kan en indberetter risikere at blive indkaldt som vidne i en eventuel retssag, hvorved anonymiteten fortabes.
 
Bemærk, at hvis du vælger at anføre yderligere oplysninger i forbindelse med indberetningen, hvorfra du direkte eller indirekte kan identificeres, foretager fonden også behandling af disse oplysninger i forbindelse med håndteringen af indberetningen. Det gælder også, hvis du har valgt at være anonym.

Hvad er retsgrundlaget for organisationens behandling af oplysninger i systemet?
Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er følgende:

• Behandlingen er nødvendig, når der er tale om behandling af personoplysninger i en indberetning, som vedrører strafbare forhold jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8. 

• Behandlingen er nødvendig af hensynet til at forfølge en berettiget interesse i form af håndtering af ulovligheder og uetisk adfærd, og denne interesse overstiger klart hensynet til den registrerede, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

• Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

• Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler organisationen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte Innovationsfonden.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de persondata, som organisationen behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod organisationens ellers lovlige behandling.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af personoplysninger, kan du kontakte Jesper Dannemann fra Got Ethics A/S på e-mail jda@gotethics.com.

Innovationsfonden er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du indberetter. Fondens kontaktoplysninger er:

Innovationsfonden
Europaplads 2, 4. sal
8000 Aarhus C
e-mail: kontakt@innofond.dk
CVR: 29035695
Website: Innovationsfonden.dk

Christina Hou Avnsted, Compliance Officer
Telefonnr.: +45 6190 5092
E-mail: christina.hou.avnsted@innofond.dk

Nadia Holdgaard Krog, Proces Officer, Databeskyttelsesrådgiver
Telefonnr.: +45 6190 5083
E-mail: nadia.holdgaard.krog@innofond.dk

Klage
Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.